Dick Murdoch

Real name: Hoyt Richard Murdoch, Jr. 

From Waxahachie, TX  

 

Dick Murdoch was the step-son of Frankie Murdoch and nephew of Farmer Jones  

 

Dick Murdoch

Dick Murdoch

 

Dick Murdoch

Dick Murdoch

 

Dick Murdoch

Dick Murdoch

 

Dick Murdoch

Dick Murdoch